Cách kết nối wifi cho máy PlayStation 3 | PlayStation 4

Sau đây đơn vị cho thuê laptop sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối wifi cho máy chơi game PlayStation 3 và PlayStation 4

▼PlayStation 3
Bước 1: Trong menu chính XMBT, đi tới Cài đặt, Cài đặt mạng,
Bước 2: Cuộn xuống Cài đặt kết nối Internet và nhấn nút X. Khi được nhắc, “Bạn có muốn tiếp tục không?”, Chọn Có. Trên màn hình tiếp theo, chọn Không dây làm phương thức kết nối của bạn và nhấn nút X.
Bước 3: Chọn Quét và nhấn nút X.
Bước 4: Từ danh sách, chọn SSID của bạn và nhấn nút X. Trên màn hình tiếp theo, nhấn ngay vào bảng điều hướng để tiếp tục – KHÔNG nhấn nút X để Chỉnh sửa.
Bước 5: Chọn Cài đặt bảo mật mạng WLAN của bạn (WEP hoặc WPA-PSK / WPA2-PSK). Nếu không, chọn Không và bỏ qua bước tiếp theo. Nhấn nút X.
Bước 6:Nếu bạn đã chọn Cài đặt bảo mật, hãy nhập khóa bảo mật bằng bàn phím. Nhấn nút Start để thoát khỏi bàn phím trên màn hình. Nhấn ngay vào bảng điều hướng để chuyển sang màn hình tiếp theo.
Bước 7: Hệ thống sẽ kiểm tra cài đặt cấu hình mạng của bạn và hiển thị thông tin. Nhấn nút X để lưu các cài đặt này.
Bước 8: Kiểm tra kết nối trên màn hình tiếp theo. Nhấn nút X để bắt đầu kiểm tra.
Bước 9: Khi thử nghiệm hoàn tất (thường dưới một phút), nó sẽ hiển thị kết quả (“Thành công” hoặc “Không thành công”). Nếu bạn đã kết nối thành công với mạng của mình, xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành quá trình thiết lập mạng. Nếu không, hãy quay lại và kiểm tra lại các bước của bạn.

▼PlayStation 4
Bước 1 : Từ menu chính của PlayStation 4 điều hướng đến “Cài đặt” và nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 2 : Điều hướng xuống tùy chọn “Mạng” và nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 3 : Điều hướng đến tùy chọn “Thiết lập kết nối Internet” và nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 4 : Chọn tùy chọn “Sử dụng Wi-Fi” và nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 5 : Trên màn hình tiếp theo, chọn “Easy” bằng cách nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 6 : Điều hướng đến tên mạng của bạn từ danh sách và nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.
Bước 7: Nhập cụm mật khẩu / phím không dây không dây của bạn và nhấn R2 trên bộ điều khiển PlayStation 4. Trên màn hình tiếp theo, chọn “Ok” bằng cách nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4.

Màn hình tiếp theo sẽ cho biết “Kiểm tra môi trường mạng” theo sau với màn hình hiển thị các cài đặt Internet được cập nhật. Tại màn hình này, bạn có thể thực hiện kiểm tra kết nối internet bằng cách nhấn X trên bộ điều khiển PlayStation 4. Khi thử nghiệm này hoàn tất, bây giờ bạn có thể sử dụng PlayStation 4 trực tuyến thông qua kết nối Wi-Fi game

H-TECH

One thought on “Cách kết nối wifi cho máy PlayStation 3 | PlayStation 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here