Category Archives: CEO

Hướng dẫn phát livestream từ máy tính của bạn lên Facebook Live

Bạn muốn sử dụng Facebook Live từ máy tính của bạn? … Trên Hồ sơ, Trang hoặc Nhóm trên Facebook của bạn? …Miễn phí? Trên máy Mac hay PC của bạn? Kể từ năm 2016, bạn đã có thể phát lên Facebook Live từ máy tính của mình. Bạn có thể truyền phát đến hồ […]