Bưu Cục VNPost Ba Vì – Bưu Điện Ba Vì

Mã số:154700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Vì
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33863037 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154718
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ba Vì
Địa chỉ:Sô´71, Đường Quảng Oai, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433863100 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Thắng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625033 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625043 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Hai
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33624041 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Đà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33621120 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tản Lĩnh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33881004 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mộc
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33967452) / 1900 54 54 81 ) / 1900 54 54 81 )

Mã số:154730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Minh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864574 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quang
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864296 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433963000 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433863841 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thái
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625002 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864061)

Mã số:154810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Sơn
Địa chỉ:Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433220297 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154858
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thắng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433626538 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tản Hồng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625064 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433629440 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Đô
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625345 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625060 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hoà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625065 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Vân
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625142 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vật Lại
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864063 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Bạt
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433621196 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154971
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433935869 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phong
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864062 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thượng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433221843 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155132
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ An
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433965070 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154956
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33621201 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuần Mỹ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433621259 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Trại
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433881250 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hòa
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433969431 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hoà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33969302 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Vì
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967305)

Mã số:155011
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Quang
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967484 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thượng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967451 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bài
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433969050 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154719
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì
Địa chỉ:Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: / 1900 54 54 81 )
Bưu cục vnpost mê linh vận chuyển hàng hóa nhanh nhất, đàm bảo nhất uy tín chât lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo: 084 838 2222