Bưu Cục VNPost Ba Vì – Bưu Điện Ba Vì

Mã số:154700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Vì
Địa chỉ:Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33863037 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154718
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ba Vì
Địa chỉ:Sô´71, Đường Quảng Oai, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433863100 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Thắng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625033 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33625043 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Hai
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33624041 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Đà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33621120 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tản Lĩnh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 024.33881004 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mộc
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33967452) / 1900 54 54 81 ) / 1900 54 54 81 )

Mã số:154730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Minh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864574 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quang
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864296 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433963000 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433863841 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thái
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625002 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864061)

Mã số:154810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Sơn
Địa chỉ:Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433220297 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154858
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thắng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433626538 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tản Hồng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625064 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cường
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433629440 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Đô
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625345 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625060 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hoà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625065 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Vân
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433625142 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vật Lại
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864063 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Bạt
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433621196 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154971
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433935869 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phong
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433864062 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thượng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433221843 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155132
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ An
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433965070 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154956
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33621201 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuần Mỹ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433621259 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Trại
Địa chỉ:Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433881250 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hòa
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433969431 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hoà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì (ÐT: 024 33969302 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Vì
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967305)

Mã số:155011
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Quang
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967484 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thượng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433967451 / 1900 54 54 81 )

Mã số:155110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bài
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì (ÐT: 02433969050 / 1900 54 54 81 )

Mã số:154719
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì
Địa chỉ:Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì (ÐT: / 1900 54 54 81 )
Bưu cục vnpost mê linh vận chuyển hàng hóa nhanh nhất, đàm bảo nhất uy tín chât lượng
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here