Bưu Cục VNPost Mỹ Đức – Bưu Điện Mỹ Đức

Mã số:157600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33847101 / 1900 5454 81 )

Mã số:157760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33170262/ 1900 5454 81 )

Mã số:157670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Đào
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33846102/ 1900 5454 81 )

Mã số:157830
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33849601/ 1900 5454 81 )

Mã số:157605
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đức
Địa chỉ:Sô´39, Phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: / 1900 5454 81 )

Mã số:157610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0345286101/ 1900 5454 81 )

Mã số:157630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Xá
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0914997798/ 1900 5454 81 )

Mã số:157620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuy Xá
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0975491159/ 1900 5454 81 )

Mã số:157640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Thanh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0916436898/ 1900 5454 81 )

Mã số:157769
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Tiến
Địa chỉ:Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0984603421/ 1900 5454 81 )

Mã số:157650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0362238476/ 1900 5454 81 )

Mã số:157674
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Mỹ
Địa chỉ:Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0705939772)

Mã số:157680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bột Xuyên
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0705939689)

Mã số:157690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuy Lai
Địa chỉ:Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0835019739/ 1900 5454 81 )

Mã số:157720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0914997203/ 1900 5454 81 )

Mã số:157730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0906483570/ 1900 5454 81 )

Mã số:157840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hưng
Địa chỉ:Thôn Trinh Tiết: Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0969947203/ 1900 5454 81 )

Mã số:157790
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tiến
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 02433506475/ 1900 5454 81 )

Mã số:157780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thanh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0386743402/ 1900 5454 81 )

Mã số:157860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Tiến
Địa chỉ:Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0985323465/ 1900 5454 81 )

Mã số:157810
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 02433506430/ 1900 5454 81 )

Mã số:157740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0339386633/ 1900 5454 81 )

Mã số:157710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0833624242)

Mã số:157880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đốc Tín
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0961709482/ 1900 5454 81 )

Mã số:157870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Kim
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0854694534)

Mã số:157850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Nghĩa
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 0969986383/ 1900 5454 81 )

Mã số:157603
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Mỹ Đức
Địa chỉ:Thôn Thị Trấn Tế Tiêu Nay Đổi Thành Thị Trấn Đại Nghĩa, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: / 1900 5454 81 )
Địa điểm Bưu cục vnpt post hà đông hà nội
H-TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here